Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/132

此页尚未校对


公諱鉊字某不書州里尊宗室也初景王之友啟封于

蔡繼别爲宗厥後多材皇襲濟北郡公孚公之曾祖也

隴西郡公津容公之王父也濟北仕至國子司業贈太

卿隴西仕至慈衛汝邢靑五州刺史終永王傅以至

列考幨厯監察御史殿中侍御史尙書倉部員外郞累

贈職方郞中虢州刺史公卽虢州府君之第若于子也

憑是積厚藂生福祉少以門子入官聯調兩宫環列之

佐次補伊闢丞是歲天寶十四載也虢州捐館幽陵兵

起茹毒違難南浮江淮旣除喪宣州觀察使鄭炅之表

爲廣德令時劉展阻命東方愁擾閭里制于萑蒲守臣