Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/24

此页尚未校对


御史興元元年遷刑部員外郞間一日又以本官兼侍

御史介相國蕭公宣慰于江淮奉憂勤之㫖宣愷悌之


澤四牡所及熙熙如春旣復命轉吏部員外郞每歲赴


調者雜而多端廢置關决在於郞吏情僞之所伏姦吏


之所因攻堅木導大窽從容折中而優爲之又以京師


食貧諸孤衣食爲念求出爲滁州刺史仁惻之政人到


于今懷之朝廷嘉其理行徵入爲司門郞中自時厥後

比歲超拜厯諫議大夫左曹右轄乃參大政皆用德進


人無異詞間一歲遷中書侍郞平章事又一歲感風痺


寢疾周月除太子賓客貞元十四年六月某日薨于家