Page:Sibu Congkan0672-權德輿-權載之文集-8-4.djvu/35

此页尚未校对


塞以貞元十年二月九日寢疾終于昌化里之私第皇

情軫悼追贈戸部尙書哀榮之禮于公備矣公有識度

風鑒而博愛容衆與朋友交死生以之明於吏職能斷

大事疏達而有節粹和而不流約身以周急絜巳而恕

物先師四教克蹈其全中臺六職常居其半無忌之鎭

靜安國之忠厚延壽之恩信惟公兼而有之允所謂邦

之才臣終温且惠者也龜筮叶吉日月有期易其名者

請徵舊典謹狀三月日故大中大夫守國子祭酒潁川

縣開國男賜紫金魚袋贈戸部尙書韓公故吏某官某

謹上尙書考功夫士之生也躬五常以致用其殁也節