Page:Sibu Congkan0675-權德輿-權載之文集-8-7.djvu/117

此页尚未校对


馳驅時寛朝請曲成周於萬物厚澤浹於四時恩出非

常事超前載臣等謬居樞近首奉德音無任忻忭感戴


之至謹奉表陳謝以聞貞元十三年六月十二日

   中書門下賀聖躬減膳降雨表


臣某等言臣聞王者祗若天心勤恤人隱必有交感之

速以叶順成之祥頃自春及夏時雨尚少稼事所切皇

情載勤分命官師䖍修祠禱而又齋誠減膳感達上元

以蒸人望歲之心爲陛下納隍之慮兼軫幽繫議寛狴

牢意纔發於穆淸月已離於星畢霈然周洽曾不崇朝

靡失長嬴之期方興多稼之咏茂遂生植統和陰陽歡