Page:Sibu Congkan0675-權德輿-權載之文集-8-7.djvu/129

此页尚未校对


臣某等言伏見武俊所奏恒州鼓城縣生嘉禾一本合

穗又盧徵奏華州鄭縣太平鄉三交里𫉬嘉禾一穗者

謹按孫氏瑞應圖曰嘉禾者五穀之長王者德茂則生

伏惟陛下德叶元功仁育生𩔖同穎擢秀殊祥並時昔

周道旣昌唐叔以獻表天下和平之兆爲陰陽訢合之

符今五穀登成百嘉儲祉發於厚載集是休徵况嶽鎭

之方表章繼至感通昭晰莫甚於斯臣等忝列台司喜

倍常品無任欣抃踴躍之至謹奉表陳賀以聞臣某等

誠歡誠喜頓首頓首謹言貞元十五年九月七日

   中書門下賀許州連理棠樹表