Page:Sibu Congkan0675-權德輿-權載之文集-8-7.djvu/145

此页尚未校对


成合德不違寔若符節小大臣庶鼓舞相歡臣等忝列

台司倍萬欣賀無任喜抃踴躍之至謹奉狀陳謝以聞

貞元十七年九月九日

   中書門下進奉和聖製重陽日卽事六韻詩狀

右今月九日高品劉希昻至曲江宴會所奉宣進止賜

臣等前件詩者伏惟陛下覆露亭毒以人爲心文明法

𧰼與天地凖緣聖情以稽四炤酌時令以休百工法言

麗藻盈耳溢目臣聞日之出也照先及於扶桑雲之興

也潤亦應於柱礎臣等旣叨近侍首沐鴻私輒罄庸音

以申攀和蹄涔越海誠亦無因塲藿向陽猶思自効謹