Page:Sibu Congkan0675-權德輿-權載之文集-8-7.djvu/146

此页尚未校对


各獻奉和一首輕黷宸嚴心神戰越無任惶怖悚慄之

至謹奉狀陳奏以聞貞元十七年九月十九日

   中書門下賀建康郡王雙誕皇曾孫狀

右今日伏見中使朱希顔云建康郡王雙誕皇曾孫者

伏以聖慈馭物有亭育之仁故上天陰隲降蕃衍之祉

協本支百世之義見曾孫雙誕之祥克禋克祀每勞於

前古無灾無害方盛於今日熊羆並夢棠棣連芳遠同

華封之祝更鄙商瞿之歎斯實莫大之慶用表無疆之

休所以永固皇家增耀磐石臣等忝居近列倍萬歡心

無任抃躍之至謹奉狀陳賀以聞貞元十年十二月十