Page:Sibu Congkan0675-權德輿-權載之文集-8-7.djvu/55

此页尚未校对


興元元年三月甲子詔書以建州使者舒鄧玢爲嘉王


府諮議玢之所奉卽相國丈也奏章於多難之日陳謀

於必勝之地由是見器於助主先定於中台及夫徵入

果領樞務惜其憂勤爲疾未幾辭免大庇生人之志徒

鬱於襟抱以至於薨落搢紳先生所以長嘆息者抑有

爲焉相國丈與劉齊二公爕諧大政也薦𫎇過聽之遇


以博士再入東觀三相連歩同送拜職榮之於心寧止

迄今閣老以志學之歲下帷覃思與古人心㑹於經誥

之上獨行乎貞朗之域逮於弱冠德輝彰聞相國大傾

慕之不足願申以姻好詎假媒介直操槧簡閣老感深