Page:Sibu Congkan0675-權德輿-權載之文集-8-7.djvu/70

此页尚未校对


耳目復萬物於全性在大人踐而行之守而終之而巳

不宣再拜

   孤秀才書

貞元十三年八月日獨孤郁謹上書於舍人三兄閣下

郁以世舊遂𫉬謁叙故大賢之遇郁也亦不以常交言

之際眷意甚露郁𤨏𤨏欝堙二年無聞摧頽折羽而不

憙者非失意之謂非尤人之謂葢將因事自罪而不憙

也借如豫意生於擁腫小木之中樵蘓見之亦以嗟矣

一有不嗟則必自與擁腫者亦不多遠也珠璣隱於礫

石之中童子弄之亦以驚矣一有不驚則必自與礫石