Page:Sibu Congkan0681-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-5.djvu/31

此页尚未校对


怪之其於道理有何所傷聖君使行即是故事自古豈有定

制也停推廵縁府中𥚹迫是實(⿱艹石)别差人即是妄說豈有此

事小人言不可信𩔖如此亦在大賢斟酌而断之流言止於

智者正謂此耳客多自修報狀不得或作不及自修报或作不及修报狀伏惟

照察照方作昭○今按唐人書帖用照察字亦多

   送陸歙州詩序

    或無詩字或作送陸貟外出刺歙州詩并序方云陸傪也洪云一本自此下爲第二十卷

貞元十八年二月十八日祠部貟外郎陸君岀刺歙州朝廷

夙夜之賢都邑游居之良齎咨涕洟咸以爲不當去歙大州

也刺史尊官也由郎官而往者前後相望也當今賦出於天

下江南居十九宣使之所察歙爲富州宰臣之所薦聞天子

之所選用其不輕而重也較然矣如是而齎咨涕洟以爲不

當去者陸君之道行乎朝廷則天下望其賜刺一州則專而