Page:Sibu Congkan0681-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-5.djvu/84

此页尚未校对


可勝用故選帥常重於他鎭非有文武威風知大體可畏信

者則不幸往往有事長慶三年四月以工部尚書鄭公爲刑

部尚書兼御史大夫往踐其任鄭公嘗以節鎭襄陽入帥滄

景德棣歴河南尹華州刺史皆有功德可稱道甞或作常入朝爲

金吾將軍散𮪍常侍工部侍郎尚書家屬百人無數畒之宅

僦屋以居可謂貴而能貧爲仁者不富之效也貴而能貧方云此左氏語

𫞐本傳云用度豪侈復与此異何邪〇今按通監𫞐家多姫妾禄薄不能贍因李訓干王守澄求節鎭得廣州此語盖譏

及是命朝廷莫不恱將行公卿大夫士苟能詩者咸相率

爲詩以美朝政以慰公南行之思韻必以來字者所以祝公

成政而來歸疾也祝上或无以字或祝下有使字

  送水陸運使韓侍御歸所治序

    方云考食貨志憲宗用李絳議以韓重華爲振武京西營田和糴水陸運使振武乃單于大都䕶府

    故地後改名振武重華後名約預甘露之禍洪謂唐志無所考非也〇今按漢書王遵傳有治所字