Page:Sibu Congkan0682-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-6.djvu/33

此页尚未校对


  襄陽盧丞墓誌銘或有唐故字

范陽盧行簡盧下或有君字將葬其父母乞銘於職方貟外郎韓愈

曰吾先丗丗載族姓書丗丗或作五丗吾胄於拓拔氏之弘農守守

後四代吾祖也爲沂録事參軍沂下或有州字五丗而吾父也爲㐮

陽丞始吾父自曹之南華尉歴萬年縣尉至襄陽丞以材任

煩能持廉名萬年二字或作三去襄陽則署塩鉄府出入十年當最

其列府下或有聀字十下或有五字貞元十三年終其家年六十七殯河南

河隂南下或有縣字縣字或在河隂下吾母燉煌張氏也王父瓘爲兖之

金郷令之或作州先君殁而十三年夫人終年七十三從殯河隂

方本殁下无而字年下有而字生子男三人居簡金吾兵曹行簡則吾其次

也大理主簿佐江西軍其㓜可乆女子嫁浮梁尉崔叔寳將

以今年十月自河隂啓葬汝之臨汝之汝原葬下或有於字臨汝下或有縣

字汝原上或有臨字吾曰隂陽星暦近丗儒莫學獨行簡以其力餘學