Page:Sibu Congkan0682-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-6.djvu/36

此页尚未校对


君諱蕃字陳師其先楚之族大夫亡𣈆而邑於苗丗遂以苗

命氏其後有守上黨潞州上黨郡者惠于民卒遂家壺𨵿縣名在潞州

曾大父延嗣中書舎人大父含液舉進士第官卒河南法曹

父頴揚州録事參軍君少䘮父受業母夫人舉進士第佐江

西使有勞三年使卒後辟不肯留獨護其䘮葬河南選𥙷太

原參軍假使職獄平貨滋息吏歛手不敢爲非年四十有二

元和二年六月辛巳暴病卒其妻清河張氏以其年十二月

丙寅葬君于洛陽平隂之原男三人執規執矩必復其季生

君卒之三月君同生昆弟姊凡三人皆先死四室之孤男女

凡二十人皆㓜遺資無十金無田無宫以爲歸無族親朋友

以爲依也天將以是安施耶宫或作家為依方无為字○韓曰按丗系表苗襲叢生延嗣延

嗣生含液含液生頴頴生蕃蕃生著著生愔惲恪愔生合符渾生廷乂又按登科記愔長慶二年惲太和五和恪八年治

大中八年乾符三年皆相踵登第然有可疑者丗系表以愔惲恪為蕃之孫誌謂蕃卒於元和二年男女皆幼自元