Page:Sibu Congkan0682-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-6.djvu/37

此页尚未校对


和二年至長慶二年甫十五年豈遂有孫登第耶然則丗系表蕃之下所謂著者誤矣疑愔惲恪即蕃之子而執規執矩

必復者蕃死时㓜而未名持其小字云尔其後遂名愔惲恪也嗚呼蕃死其困如此其後子孫之盛則如此爲善者可无

銘曰

有行以爲本有文以爲華㳟以事其職而勤以嗣其家位卑

而無年吁其柰何


朱文公校昌𥠖先生集卷之二十五