Page:Sibu Congkan0682-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-6.djvu/5

此页尚未校对


氏也有子二人女一人吾聞位不稱德者有後嗚呼君其終

有後乎德者下或有其終字銘曰

朝之言嘻嘻夕之言怡怡偕入而出乗馬馳馬下或有而字一日不

見而死吁其悲其下或有可字

   施先生墓銘

貞元十八年十月十一日太學博士施先生士丐卒其寮太

原郭伉買石誌其墓方無太原字昌𥠖韓愈爲之辭曰

先生明毛鄭詩通春秋左氏傳善講說朝之賢士大夫從而

執經考疑者継于門継下或有往字太學生習毛鄭詩春秋左氏傳

者皆其弟子貴游之子弟時先生之說二經來太學帖帖坐

諸生下恐不卒得聞帖帖或作怡怡下又有然字非是先生死二經生䘮其

師仕於學者亡其朋故自賢士大夫老師𪧐儒新進小生聞

先生之死哭泣相弔歸衣服貨財先生年六十九在太學者