Page:Sibu Congkan0682-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-6.djvu/79

此页尚未校对


三王守名也延延百載以有成王成王之作一自其躬文𬒳明章

武薦畯功蘇枯弱彊齦音懇祝曰廣韵云齦齧也謂屡破希烈之衆其姦猖蘇枯弱疆

或作吹枯蘇僵以報于宗以昭于王或无此一句王亦有子方云或云語下脫一句按

公爲銘不必尽偶句用韵刘昌裔于伸舒碑可見〇今按刘碑脫句前巳論之不可爲去王碑虽可爲例然彼文從韵叶

无可疑者而此萹下文亦不可曉不知其果然否耳處王之所唯舊之視蹶蹶居衛切祝曰蹶

蹶行遽也詩良土蹶蹶陛陛實取實似下陛字方作陞云陛陞猶階而升也○今按方説无理作陛陛

則韵叶故且从之然其義亦不可曉大抵此萹多不可曉今姑闕之刻詩其碑爲示無止

   息國夫人墓誌銘

貞元十五年靈州節度使御史大夫李公諱欒守𫟪有勞詔

曰欒妻何氏可封息國夫人元和二年李公入爲户部尚書

薨夫人遂專家政公之男五人女二人而何氏出者二男一

女夫人教養嫁娶如一雖門内親戚不覺有纎毫薄厚御僮

使治居第生産皆有條序僮下或有僕字非是居卑尊間無不順適