Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/21

此页尚未校对


節去位奉䘮以居東都詔起之辭以羸毀不任即命又加喻

勉固不變天子嗟歎之起上或有再字固下或有守字長慶二年三月某日

葬夫人于洛陽北山夫人生二子長曰肅元爲大子司議郎

以卒贈尚書主客郎中其次大夫公武也銘曰

翟氏之先蓋出宗周璜顯於魏以佐文侯髙陵翟方進封髙陵侯

漢義以家酬遷于南陽始自郎苗逮魏晉宋代不絶史以至

夫人太守之子司徒之妻大夫之母公居河東子在鄜畤爲

王屏翰有壌千里公或作父非是公曰姑止以承我祀子曰母𠔃莫

我撫已莫我或作莫慰文駟雕軒往來有煒莫尊於母莫榮於妻從

古迄今孰盛與夷用昭厥裔篆此銘詩

   唐故國子司業竇公墓誌銘

國子司業竇公諱牟字某或作字貽周六代祖敬遠嘗封西河公

大父同昌司馬比四代仍襲爵名代或作丗同昌諱胤生皇考諱