Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/29

此页尚未校对


隋其季者㓜下温或作遵方云作温与傳合盖晚年皆從温丗系表云四子皆从温非也○今按上文長子

巳名温質則非晚年从温也豈以嫡庶爲異耶然非要切不必強解公之昆弟五人載戡戢戵

公於次爲第二公之薨戢自湖南入爲少府監其年八月

甲申戢與公子葬公于河南河隂廣武原先公僕射墓之左

銘曰孔丗卅八吾見其孫丗或作三十方云此銘皆以四言爲句作三十者非○今按此依字

當作白而長身寡𥬇與言白或作自非是其尚𩔖也莫與之倫也或作耶

德則多有請考于文

   故江南西道觀察使贈左散𮪍常侍太原王公墓誌

    銘或有中大夫洪州刺史兼御史中丞十二字

公諱仲舒字弘中少孤奉其母居江南游學有名貞元十年

以賢良方正拜左拾遺改右𥙷闕禮部考功吏部三貟外郎

貶連州司户參軍改夔州司馬佐江陵使改祠部貟外郎復

除吏部貟外郎方无復字吏部貟外下或无郎字遷職方郎中知制誥出爲