Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/45

此页尚未校对


諸子实㓜煢㷀其哀介介其守循道不違厥声弥劭或作旣克其家

厥問愈劭三女有從二男知教閭里歎息母婦思效歳時之嘉嫁

者來寧累累外孫有𢹂有嬰累累或作纍纍扶牀坐膝嬉戯讙争旣

壽而康旣備而成不歉于約不矜于盈伊昔淑哲或圖或書

嗟咨夫人孰與爲儔刻銘寘墓以賛碩休鉻或作石寘或作誌書儔休以古韻

叶巳見溪堂詩

  ○故貝州司法參軍李君墓誌銘

    參軍李翺習之之祖習之嘗自為其皇祖實録其行治皆如誌所書翺之實録終曰先祖有美而不

    知不明也知而不傳不仁也翺欲傳懼文章不足稱頌道德光耀來丗是以頓首欲假辭於执事

    者亦惟不斥其愚而為之傳焉意翺乞公銘之辭也

貞元十七年九月丁夘隴西李翶合葬其皇祖考貝州司法

恭軍楚金皇祖妣清河崔氏夫人于汴州開封縣某里七或作八

月下或有一日字開封縣某里或作陳留縣安曹里後開封字同昌𥠖韓愈紀其丗著其德