Page:Sibu Congkan0683-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-7.djvu/88

此页尚未校对


僕少卿疾病一年貞元十八年七月二十五日終于家凡年

四十有五七或作十其弟少府監暢上印綬求追贈贈絳州刺史

布帛百匹君在家行孝友待賔客朋友有信義其守官恭愼

㪯職其朝獻奉父命不避難其居䘮有過人行𥘉司徒公娶

河南元氏封潁川郡夫人贈許國夫人許國薨少府始孩顧

託以其姪爲継室是爲陳國夫人陳國無子愛君與少府如

已生其薨也君與少府䘮之猶實生巳親負士封其墓陳囯无子

或作夫人无子夫人滎陽鄭氏王屋縣今况之女有賢行待君疾逾

年不下堂食菜飲水藥物必自擇將進輒先嘗方書本草𢘆

置左右子男二人赦前左衛倉曹參軍𫾻右清道率府胄

曹參軍女子二人在室雖皆㓜侍疾居䘮如成人愈旣丗通

家詳聞其丗系事業仐葬有期日從少府請掇其大者爲行

狀托立言之君子而圖其不朽焉