Page:Sibu Congkan0684-韓愈-朱文公校昌黎先生文集-8-8.djvu/104

此页尚未校对


集中行狀云改河南令日以聀分辨於留守及尹故軍士莫敢犯禁疑鄭公卒聽其言故軍人畏服如此也在河南有感

春詩燕河南秀才序送石洪序并詩及月蝕招揚之罘河南令舎池䑓諸詩張圎墓碣盧殷墓誌遷職方貟

外郎洪譜云六年辛卯行尚書聀方貟外𭅺是年春公尚在河南有送窮文辛卯年雪𭔃盧仝誰氏子諸詩送温造

序乳母誌至京師有酬盧雲夫望秋作石鼓歌復𬽦狀盧丞房武畢垌墓誌華隂令柳澗有𤽮前

刺史劾奏之未報而刺史罷澗諷百姓遮索軍頓役直後刺

史惡之按其獄貶澗房州司馬愈過華以爲刺史隂相黨上

䟽治之旣御史覆問得澗𧷢再貶封溪尉愈坐是復爲愽士

洪譜云七年壬辰二月乙未以聀方貟外郎復爲國子博士年四十五舊史云愈因使過華上䟽理澗公自去年以來未

甞出使或云即公赴聀方時過華覩其事遂䟽于朝尓進斈觧云三年博士冗不見治舊又作三爲博士按公貞元壬午

授四門博士元和丙戍爲國子博士丁亥分教東都今年又自郎官下迁凡四爲博士矣此先言暫爲御史継言三爲博

士則自丙戍而後三歴此官也若云三年則自元年夏赴召至四年春尚爲博士首尾巳四年矣方攷云丙戍𥘉除丁亥

分教自不必釐而爲二其爲博七實三迁也當作三爲為是〇今按上句言暫爲御史而此言三年博士正以其居官之

乆近爲言恐當作年爲是然亦未敢必也〇洪譜又云是年二月有論錢重物輕狀新志云自建中定两稅而物輕錢重