Page:Sibu Congkan0685-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-1.djvu/110

此页尚未校对


也離之滋惑矣經非權則泥乃計權非經則悖是二者強名

也曰當張云丁浪切下同斯盡之矣當也者大中之道也離而爲名

大中之器用也知經而不知權不知經者也知權而不知經

不知權者也偏知而謂之智不智者也偏守而謂之仁不仁

者也知經者不以異物害吾道知權者不以常人怫吾慮合

之於一而不疑者信于道而巳者也且古之所以言天者蓋

以愚蚩蚩者耳非爲聦明睿智者設也或者之未逹不思之

甚也

   辨侵伐論

    在集賢院爲徵天下兵討淮西作時德宗貞元十五年討呉少誠

春秋之說曰凡師有鍾鼓曰伐無曰侵左傳莊公二十九年句周禮大

司馬九伐之法曰賊賢害人則伐之負固不服則侵之然則

所謂伐之者聲其惡於天下也聲其惡於天下必有以厭于