Page:Sibu Congkan0685-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-1.djvu/59

此页尚未校对


鐵山碎大漠舒二虜勁頡利突利二可汙連穹廬背北海專坤隅歳

來侵邊或𫝊于都武德九年頡利入冦至便橋太宗與盟于渭上潘云𫝊音附天子命元

帥奮其雄圖破定襄降魁渠李靖襲定襄破之頡利所親康蘇密來奔又突利率所部來奔

窮竟窟宅斥余吾斥開也一作并余吾匈奴地名百蠻破膽邊氓蘇威武輝

耀輝一本作燀齒善切鬼區利澤彌萬祀功不可踰官臣拜手左㐮公十

八年其官臣偃注守官之臣惟帝之謩

    右鐵山碎二十二句其十一句句三字其九句句四字其二句句五字

   劉武周敗裴寂咸有晉地太宗㓕之爲靖本邦第九

邦伊晉惟時不靖根柢之摇張云柢典禮切木根也漢書音蔕枝葉攸病

守臣不任謂裴寂敗武周進逼并州遂據太原勩于神聖童云勩羊至切勞也太宗敗宋金剛於雀

兒谷又破劉武周於洛州遂復故地惟龯之興翦焉則定洪惟我理洪一本作往

和以敬羣頑旣夷庶績咸正皇謩載大惟人之慶

    右靖本邦十四句句四