Page:Sibu Congkan0686-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-2.djvu/113

此页尚未校对


其用端而明内之爲孝外之爲仁黙而智言而信其窮也不

憂其樂也不淫讀書推孔子之道必求諸其中其爲文深而

尤慕古雅善賦頌其要咸歸于道昔孔子之丗有顔回者

能得於孔子後之仰其賢者譬之如日月而莫有議者焉嗚

呼獨孤君之明且仁如遭孔子是有兩顔氏也今之丗有知

其然者其信於天下乎一本作今之丗有知其然者乎知之者其信於天下乎使夫人

也夭而不嗣丗之惑者猶曰尚有天道噫乎甚邪噫一本作嘻

諱申叔字子重年二十二舉進士又二年用博學宏詞爲校

書郎又三年居父䘮未練而没礼記注練小祥也貞元十八年

月五日也是年七月十日而葬郷曰某郷原曰某原嗚呼君

短命行道之日未乆故其道信於其友而未信於天下今記

其知君者于墓韓泰安平南陽人李行諶元固其弟行敏中

明趙郡賛皇人柳宗元河東解人崔廣略清河人韓愈退之