Page:Sibu Congkan0686-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-2.djvu/26

此页尚未校对


公以衡山俾爲教魁人從而化者以萬計𥘉法照居廬山由

正定趣安樂國由一本作中見𫎇惡衣侍佛者佛告曰此衡山承

逺也出而求之肖焉乃從而學傳教天下由公之訓公爲憎

凡五十六年其壽九十一貞元十八年七月十九日終于寺

葬于寺之南岡刻石于寺大門之右銘曰

一氣廻薄茫無窮其上無𥘉下無終離而爲合蔽而通始末

或異今焉同虚無混冥道乃融聖神無跡示教功公之率衆

峻以容公之立誠放其中放本或作教服庇草木蔽穹隆仰攀俯

取食以充形遊無極交大雄天子稽首師順風四方奔走雲

之從經始㝷尺成靈宫始自蜀道至臨洪咨謀往復窮眞宗

子弟傳教國師公化流萬億代所崇奉公寓形於南岡㓜曰

弘願惟孝㳟立之兹石書玄蹤

   岳州聖安寺無姓和尚碑