Page:Sibu Congkan0686-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-2.djvu/40

此页尚未校对


儒以禮立仁義無之則壞佛以律持定慧去之則䘮是故離

禮於仁義者不可與言儒異律於定慧者不可與言佛逹是

道者惟大明師師姓歐陽氏號曰惠開唐開元二十一年

生天寳十一載始爲浮圖大曆十一年始登壇爲大律師貞

元十三年十一月十一日卒元和九年正月其弟子懷信道

嵩尼無染等命髙道僧靈嶼爲行狀列其行事願刋之兹碑

宗元今掇其大者言曰師先因官丗家潭州爲大姓有勲烈

爵位今不言大浮圖也不序其宦族所以尊大浮圖之道凡浮圖之道衰其

徒必小律而去經大明恐焉於是從峻洎侃以究戒律而大

法以立又從秀洎昱以通經教而奥義以修由是二道出入

隱𩔰後學以不惑來求以有得廣德二年始立大明寺于衡

山詔選居寺僧二十一人師爲之首乾元元年一本作某年盖乾元在廣

德前恐誤又命衡山立毗尼藏詔選講律僧七人師應其數凡其