Page:Sibu Congkan0688-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-4.djvu/88

此页尚未校对


蓋関左文士徃仿佯臨望坐得勝槩焉吾固翹褰裳𡚒

懷舊都日以滋甚獨孤生周人也孤申叔宇子重貞元十三年中第徃而先

我且又愛慕文雅甚逹經要才與身長志益強力挾是而

東夫豈徒徃乎温凊奉引之隟与𨻶必有美製儻飛以示我

我將昜𮗚而待所不敢忽古之序者期以申導志義不爲冨

厚而今也反是生至於晋出吾斯文於筆硯之伍其有評我

太簡者慎勿以知文許之

  送豆盧膺秀才南遊詩序

君子病無乎内而飾乎外有乎内而不飾乎外者無乎内而

飾乎外則是設覆爲穽也穽音禍孰大焉有乎内而不飾乎

外則是焚梓毀璞也詬孰甚焉詬古候切於是有切磋琢磨鏃礪

栝羽之道家語子路曰南山有竹不楺自直斬而用之逹乎犀革何斈之有孔子曰栝而羽之鏃而砺之其入

之不亦深乎潘云鏃子木切矢鋒也括音括与筈涌箭未日筈聖人以爲重豆盧生内之有