Page:Sibu Congkan0689-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-5.djvu/29

此页尚未校对


也秠音丕又孚鄙芳婦二切黒𮮐二稃二米也藿而郭切菽升六切大豆也潘本藿作荏其人善樹藝其

俗有禮譲宜乎其大雅之遺烈焉貞元十五年改邑于南里

旣成新城凡官署舊記壁壞文逸而未克繼之者後三年而

頴川陳南仲居是官邑人宜之號爲簡靖因其族子存持地

圖以來謁余爲記夫以武功壃理之大人徒之多而陳生以

簡靖輔其理斯固難矣漢髙帝甞詔天下凡以戰得爵士大

夫公乗以上令丞與抗禮故爲㬰益難今天子崇武念功與

漢𥘉相𩔖分禁旅以守縣道武功爲多陳生爲丞於是而又

職盗賊其爲理無敗事吾庸可以度哉爲之記云

   𥂕厔縣新食堂記𥂕厔音輈窒属京兆

貞元十八年五月某日新作食堂于縣内之右始㑹食也自

兵興以來西郊捍戎縣爲軍壘二十有六年群吏咸寓于外

兵去邑荒棟宇傾圯又十有九年不克以居由是縣之聮事