Page:Sibu Congkan0690-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-6.djvu/30

此页尚未校对


朝夕惟恬安無事是望也今乃有焚煬赫烈之虞煬音𣻌炙也热也

以震駭左右而脂膏滫𣿂之具或以不給滫息有切𣿂息委切秦人溲日滫齊

人滑曰𣿂礼記滫𣿂以滑之謂調和飲食吾是以始而駭也凡人之言皆曰盈虚

𠋣伏去來之不可常或將大有爲也乃始厄困震悸其季

是有水火之孽有羣小之愠勞苦変動而後能光明古之人

皆然斯道遼闊誕漫雖聖人不能以是必信是故中而疑也

以足下讀古人書爲文章善小學其爲多能(⿱艹石)是而進不能

出群士之上以取顯貴者蓋無他焉一本作無他故焉京城人多言

足下家有積貨士之好廉名者皆畏忌不敢道足下之善獨

自得之心蓄之衘忍而不出諸口以公道之難明而丗之多

嫌也一出口則嗤嗤者以爲得重賂僕自貞元十五年見足

下之文章蓄之者蓋六七年未甞言是僕私一身一本作已負

公道乆矣非特負足下也及爲御史尚書𭅺自以幸爲天子