Page:Sibu Congkan0690-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-6.djvu/86

此页尚未校对


清幸遂於千年塵壤均微山呼願同於萬歳无任慶賀屏營

之至屏歩丁切

   爲京兆府請復尊號表三首德宗時宗元爲藍田尉作

臣某言某月日諸縣𦒿老某等(⿱艹石)干人詣臣陳狀辭意迫切

以陛下尊號未復請詣闕上表者人心巳鬰安可乆違天意

實勤諒難固拒抚狀感恱深契微誠臣某誠懇誠迫頓首頓

首伏惟皇帝陛下聖神之功貫於天地文武之道超乎古今

德宗建中元年羣臣上尊號曰聖文神武皇帝興元元年詔中外書奏不得言聖文神武之號盛德愈大而

謙光益深玄化巳成而徽號未復遂使神祗觖望人庻怨思

沐浴鴻澤者敢懷晷刻之安捧戴皇恩者不知寢食之⿺辶商負

愧懷憤万方一心日日以冀遂淹星歳况今地不愛宝致百

榖之豐穣天惟降𠂻呈衆瑞而繁委汚萊瘠鹵之地混成大

潘本萊作來瘠秦亦切薄也鹵郎古切鹹瀉也草木蟲獸之微化爲神貺万靈垂