Page:Sibu Congkan0691-柳宗元-增廣註釋音辯唐柳先生集-8-7.djvu/25

此页尚未校对


煩言旣詆𠋣法斯繩慿与御史中丞李夷簡素有𨻶夷簡劾慿江西奸贓及他不法詔即䑓參訊夷

蕳痛謫發欲詆以死憲宗以慿洽京兆有績但貶賀州臨賀尉南過九疑山名謂謫臨賀時東逾秣

秣陵江寕今建康也謂自臨賀徙杭州長史顛沛三載天書乃徴入𫝊王國嘉

聲聿興自杭州召入爲王傅詹事東宫致政是膺自王傅徙太子詹事年唯始至

道則弥勵頡頏今古童云頡奚結切頏音杭又音剛与亢同飛而上曰頡飛而下日頏優游

徳藝實期濬發再光文陛誰謂昊天遽茲降厲嗚呼哀哉某

以通家承德夙奉良姻莫成子姓早䘮淑人貞元十五年厚妻楊氏卒年

二十二元子恩禮斯重眷撫惟新綢繆其志實敬實勤迨今挈然

十有八祀家缺主婦身迁萬里謗言未明黜伏逾紀德輝間

絶音塵莫俟歳首發函視逺如迩雖當沉痼心術猶治撫膺

蝢首流泣瞪視童云瞪丈證切直視潘云真耕切旣歛而還莫傳音旨嚮風

長慟於茲巳矣嗚呼哀哉承訃之始卜兆旣逾載馳斯文岀

拜路隅哀從海澨視裔禮致皇都寸誠相續終歳不渝天道