Page:Sibu Congkan0698-劉禹錫-劉夢得文集-8-6.djvu/54

此页尚未校对


哉在鎭三載開成元年十二月八日薨于位享

年六十三監軍使上言有詔軫悼不視朝贈左

散𮪍常侍明年八月十一日葬于河南府永寧

縣洛川郷史原從舊阡也初公娶于滎陽鄭氏

生三女而殁今蓋祔焉一子曰慶存方齓矣猶

子前太原府參軍扶執宗長書來請曰扶也蚤

孤荷世父常侍之覆露今其嗣幼未任克家姑

封琴書司管籥以俟其長竊懼世父之德音不

楊思有以垂于後者以誠告于從叔大司農復

命曰俞謹礱貞石以乞詞無忽余昔爲郞與常