Page:Sibu Congkan0698-劉禹錫-劉夢得文集-8-6.djvu/63

此页尚未校对


于靖恭里之私第享齡三十九當開成三年

月二十日上聞而悼之不視朝一日贈尚書右

僕射明年二月歸葬于洛都夫人琅邪王氏祔

焉繼室深澤縣君愽陵崔氏有一子曰煥生七

年而孤僕射之喪自復魄至葬當門戸備祭祀

建碑表皆縣君之能且命其家老具事功來請

曰𡠉不恤家而憂幼嗣不知其先人之官業乞

詞以傳于後也君子以爲知禮謹書之銘曰

斗極之下崆峒撞氣鍾于侍中孔武且貴奉上

致命宜昌後嗣僕射承之良弓不墜耳煩鉦鼓