Page:Sibu Congkan0700-劉禹錫-劉夢得文集-8-8.djvu/97

此页尚未校对


書予牧臨汝有詩歎七年之別署其後云集卷

自此爲第三未幾予轉左馮公登左揆每恨近

而不見形於詠言開成元年公鎭南梁予以太

子賔客分司東都新韻繼至率云三軸成矣二

年冬忽𭔃一章詞調悽切似有永訣之旨伸紙

慨歎居數日果承訃書嗚呼聆風相恱者四十

年㑹面交歡者十九年以詩見投凡七十九首

勒成三卷以副平生之言

  吳蜀集引

長慶四年余爲歴陽守今丞相趙郡李公時鎭