Page:Sibu Congkan0703-張籍-唐張司業詩集-1-1.djvu/4

此页尚未校对


張司業集序

       翰林學士中書舎人 張洎撰

司業諱籍字文昌和州烏江人也貞元十五年丞相

渤海公下及第歴官太祝祕書郎國子愽士水部員

外郎國子司業公爲古風最善自李杜之後風雅道

䘮繼其美者唯公一人故白太傳讀公集曰張公何

爲者業文三十春尤工樂府詞舉代少其倫又姚秘

監甞讀公詩云妙絶江南曲凄凉怨女詞古風無手

敵新語是人知其爲當時文士推服也如此元和中

公及元丞相白樂天孟東野謌調天下宗匠謂之元