Page:Sibu Congkan0703-張籍-唐張司業詩集-1-1.djvu/9

此页尚未校对


唐獨出血食廟庭而栁州李翶張籍之文爲世所珍

是和其聲而鳴其盛非窮悲而自鳴矣而今而後知

人能文章其命之遇與不遇盖不足悲喜也張籍字

文昌和州烏江人貞元十五年及第歴官大祝秘書

郎昌黎薦之遷國子愽士轉水部員外郎歴主客郎

中卒授國子司業云

正德乙亥秋七月吉河中東峰劉成德序