Page:Sibu Congkan0705-李翺-李文公集-2-1.djvu/83

此页尚未校对


身其所遭者然也及欲促檻車駕秦王以如燕童

子婦人且明其不能而軻行之其弗就也非不幸

燕丹之心苟可以報秦雖舉燕國猶不顧况羙人

哉軻不曉而當之陋矣

   拜禹言

貞元十五年六月二十九日隴西李翺敬再拜于

禹之堂下自賔階升北面立弗敢歎弗敢祝弗敢

祈退降復敬再拜哭而歸且歌曰

惟天地之無窮𠔃哀生人之常勤徃者吾弗及𠔃

来者吾弗聞已而已而