Page:Sibu Congkan0706-李翺-李文公集-2-2.djvu/46

此页尚未校对


化焉雖有逆子必改行雖有悍妻必易心賞一女而

天下勸亦王化之大端也異哉愍女之行而不家聞

戸知也貞元十三年翺在汴州彦昭時為頴州刺史

昌黎韓愈始為余言之余既悲而嘉之於是作髙愍

女碑

   楊烈媍傳

建中四年李希烈陷汴州既又将盗陳州分其兵数

千人抵項城縣盖将掠其玉帛俘纍其男女以㑹于

陳州縣令李侃不知所為其妻楊氏曰君縣令㓂至

當守力不足死焉聀也君如逃則誰守侃曰兵與財