Page:Sibu Congkan0706-李翺-李文公集-2-2.djvu/97

此页尚未校对


中御史臺奏其材詔即以為真歴侍御史司封員

外郎戸部郎中迁諫議大夫三月以本官知制誥

嵗滿轉中書舎人二年迁礼部入謝賜三品衣魚

數月丁尊夫人憂𠕅朞服除權知兵部侍郎月餘

母夫人暴卒公一號絶氣久而乃息遂得重疾不

能見親友既祥益病長慶四年四月壬辰竟薨年

五十六公氣和貌嚴望之若神言不妄發與人有

誠府其相信不用約結每以時安危生民之病為

己務従父兄元衡𠕅為丞相以重厚名終始公實

潜有補助其為諫議舎人每遇事不當必奏疏盡