Page:Sibu Congkan0707-歐陽詹-歐陽行周文集-1-1.djvu/82

此页尚未校对


 公諱某字某其先関右弘農人永嘉過江公自始遷之祖

 (⿱艹石)干代處於閩越曾祖某皇唐循州司馬祖某漳州長史

 父某泉州南安縣丞公則南安第(⿱艹石)干子長七尺骨目瓌

 異温良節行所至自昭風神識度群居不掩六籍外偏好

 穰苴管子之術永泰中以耕戰之法致梁宋軍畫用有成

 大暦元年節度使右僕射田公薦授左武衛率府倉曹叅

 軍事在位以貞愼聞公以不仕則墜業躁求則背道或出

 或處聖人爲中依吏部節文敬遵常調大暦八年集授吉

 州永思縣丞興元元年集授廬州司田叅軍貞元二年

 鄂州司倉叅軍累職貞愼如率府倉曹時每罷官待集卜