Page:Sibu Congkan0716-李德裕-李文饒文集-6-3.djvu/127

此页尚未校对


華資出入蕃宣巳逾三紀早負素飡之責常愧周行

老無黄髮之謀空竊髙位夙夜思省氷炭在心近伏

見熒惑順行稍逼上相實惧天譴以致身災武德七

年熒惑犯左執法右僕射蕭瑀遜位貞觀十五年

惑犯上相左僕射髙士亷遜位國史之内此例至多

臣人微才輕位忝上相倘冒恩寵猶自懐安忽至顛

擠必傷𤣥化雖竭誠報國必不愧於明神盡禮事君

志實貫於氷雪所慮物忌其滿天與之災跼蹐兢惶

不知所㨿伏望聖慈察臣單緒海内孤根百口童䝉

仰臣覆露一門宗祀須臣  特免上公退歸私第