Page:Sibu Congkan0722-元稹-元氏長慶集-4-3.djvu/150

此页尚未校对


官健驢馬等轉牒白一道謹具如前又得東都都亭驛狀報

前件喪柩人馬等準武寧軍節度轉牒祗供今月二十三日

未時到驛宿者伏準前後制敕入驛須給正劵並無轉牒供

擬之例况喪柩私行不合擅入館驛停止及給遞乗人夫等

當時追得都句當押衙趙伾到責狀稱孟監軍去六月十四

日身亡至七月五日蒙本使差押領神柩到上都領得轉牒

累路州縣並是館驛供熟食草料人夫牛等又狀稱其監軍

只是亡日聞奏更不别奏只是本使僕射發遣亦别無敕追

者謹檢興元元年閏十月十四日敕應縁公事乗驛一切合

給正劵比來或聞諸州諸使妄出食牒煩擾館驛自今巳後

除門下省東都留守及諸州府給劵外餘並不得輙入館驛

宜委諸道觀察使及所在州縣切加促捕如違犯請資官所

在勒留具名聞奏餘並量事科决仍具給牒所由牒中書門