Page:Sibu Congkan0722-元稹-元氏長慶集-4-3.djvu/58

此页尚未校对


元氏長慶集卷第三十

 書

   敘詩𭔃樂天書    誨姪等書

    敘詩𭔃樂天書

稹九歲學賦詩長者徃徃驚其可教年十五六粗識聲病時

貞元十年已後德宗皇帝春秋高理務因人最不欲文法吏

生天下罪過外閫節將動十餘年不許朝覲死於其地不易

者十八九而又將豪卒愎之處因喪負衆橫相賊殺告變駱

驛使者迭窺旋以狀聞天子曰某色將某能遏亂亂衆寧附

願爲帥名爲衆情其實逼詐因而可之者又十八九前置介

倅因縁交授者亦十四五由是諸侯敢自爲旨意有羅列兒

孩以自固者有開導蠻夷以自重者省寺符篆固几閣甚者

礙詔旨視一境如一室刑殺其下不啻僕畜厚加剥奪名爲