Page:Sibu Congkan0723-元稹-元氏長慶集-4-4.djvu/116

此页尚未校对


所有分遺親戚曰吾病矣爾輩各爲歸去資親戚故舊皆哭

泣盡散去及公去越之日徒御不過數十人觀者嗟嘆多出

涕公爲河南令余以御史理東臺自是熟公之所爲又嘗與

公季弟放爲南北曹侍郎公殁矣非我傳信孰當傳焉銘曰

婉婉汾州厥生九子子又生孫實大以祉祉延于公有浙之

東仲氏臨汝季氏南宮門戸有赫有赫斯融我禄斯美我族

斯豐朋舊親戚羇離困窮無逺無邇有來斯雍公之䘮矣族

亦瘁止分散舟車各自郷里有今之季悲哀不巳前年孟亡

今年仲死撫視遺孤瞻望墳壘何以推之古今同此貽之斯

文以永來祀

    故中書令贈太尉沂國公墓誌銘

長慶二年某月某日司禮氏持第一品幰弩巳下備衛椎鉦

鼓鳴鐃簫笳笛前導我沂國公洎某國夫人某氏合𦵏於某