Page:Sibu Congkan0723-元稹-元氏長慶集-4-4.djvu/170

此页尚未校对


神神其戒哉敬用嘉祝祝曰爲山輸力爲民豊食廪以萬億

蟊賊以殛報用𮮐稷謚用正直播布不殖滛厲不息風雨不

式猳麋不比俾民無得將他山是嗇棄神之域爲神之羞永

永無極神其畏哉尚饗

    報三陽神文

元和十二年九月十五日文林郎守通州司馬𫞐知州務

元稹謹遣攝録事叅軍元叔則以清酒庻羞之奠以報于三

陽神之靈越九月始踐朔霖雨旣旬式從榮典俾吏拜稽首

祈三辰克霽于神神初饗若不踰祈幽妖靈不克■負

穫熟者頼神之仁仁必報式備報典不敢諼伏惟尚饗

    祈雨九龍神文

稹始長慶二年夏六月相天子無狀降居于同愁慙焦勞求

念隱思有以報陛下莫大之恩渉𡻕于兹理用不效冬不時