Page:Sibu Congkan0727-白居易-白氏長慶集-24-04.djvu/125

此页尚未校对


許也時二年七月十日云耳

元和二年秋我年三十七長慶二年秋我

年五十一中間十四年六年居譴黜窮通

與榮悴委運隨外物遂師廬山遠重弔湘

江屈夜聽竹枝愁秋看灧堆没近辭巴郡

印又秉綸闈筆晩遇何足言白髮映朱紱

銷沈昔意氣改換舊容質獨有曲江秋風

𤇆如往日

  又一首