Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/121

此页尚未校对


何哉長慶二年某年月某日平叔奉祖德

碣之居易據家狀序而銘之其詞曰

有木有木碩大而長破爲桶杙不作棟梁

有驥有驥規行矩歩辱在短轅不可大輅

嗚呼噫嘻公亦如之將時不遇我而我不

遇時勿謂巳矣天錫多祉旣賢其子以濟

其羙又才其孫以大其門苟無先德孰啓

後昆

  唐贈尚書工部侍郎呉郡張公神道