Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/80

此页尚未校对


貞元十七年某月某日從祖弟居易等

謹祭于符離主簿六兄之靈嗚呼聖忘情

愚不及情情𠩄鍾者唯居易與兄豈不以

親莫愛於弟兄別莫痛於死生斯親也而

有斯別也孰能不哀從中來而失聲去年

春居易南遊兄亦東適黔歙之間欣然一

覿相頋笑語相勉行役中路遽別情甚感

激孰知此別爲生死隔矧兄遇疾于路路

無藥石歸全于家家無金帛環堵之室不