Page:Sibu Congkan0731-白居易-白氏長慶集-24-08.djvu/86

此页尚未校对


其生尚殘昔爾孤於地下今我孤於人間

與其偷生而孤苦不若就死而圑圓欲自

决以毀滅又傷孝於歸全進退不可中心

煩𡨚仰天一號痛苦萬端嗚呼爾魂在几

爾骨在棺吾親奠酹於爾牀前苟神理之

有知豈不聞吾此言尚饗

  祭烏江十五兄文

貞元十七年七月七日從祖弟居易謹

以清酌庻羞之奠敬祭于故烏江主簿十