Page:Sibu Congkan0732-白居易-白氏長慶集-24-09.djvu/11

此页尚未校对


國王公縉繞河南奏公爲副元帥判官未

幾除祕書少監兼滁州剌史本州團練使

居八載政績大成大曆十二年二月十五

日薨于楊州權⿱穴之 -- 窆于某𠩄享年七十有八

公凡七佐軍四領郡祿俸不積滯衣食無

常主常歎曰以飽暖活孀㓜以清白貽子

孫是吾心也逮啓手足卒如其志先是太

夫人常寢疾公衣不解髮不櫛者彌年侍

疾執䘮憂毀過禮公尤善五言詩與王昌